Názov projektu:               Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa (cyklotrasa zo železničnej stanice Cífer, cez ulice M.R.štefánika, Bernolákova, Trnavská)

Kód projektu:                  NFP302010G635

Dĺžka trvania:                 

Začiatok realizácie:         11/2018

Ukončenie realizácie:      12/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:            424 065,00 EUR

Z toho výška dotácie:     402 861,75 EUR

Spoluúčasť obce:              21 203,25 EUR

 

Popis projektu:

Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy v obci Cífer, zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás v obci Cífer, nadväzujúcej infraštruktúry (parkovacích miest pre bicykle a úschovne bicyklov) a realizáciou opatrení na upokojovanie dopravy.

Vrámci tejto etapy projektu sa buduje cyklotrasa vedúca zo železničnej stanice Cífer, cez ulicu M.R. Štefánika, Bernolákovu ulicu a Trnavskú ulicu, v závere ktorej bude vybudovaný ostrovček na upokojenie dopravy prichádzajúcej do Cífera v smere z Trnavy. V tejto etape bude vybudovaný aj druhý uzamykateľný prístrešok pre bicykle pri železničnej stanici.

 


 

Názov projektu:               Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (cyklotrasa z Trnavskej ulice, cez štátnu cestu Senec-Trnava, smerom na Pác a v miestnej časti Pác)

Kód projektu:                  NFP302010M411

Dĺžka trvania:                 

Začiatok realizácie:         08/2019

Ukončenie realizácie:     

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:            387 436,28 EUR

Z toho výška dotácie:     368 064,41 EUR

Spoluúčasť obce:              19 371,81 EUR

 

Popis projektu:

Cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy v obci Cífer, zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás v obci Cífer, nadväzujúcej infraštruktúry (parkovacích miest pre bicykle a úschovne bicyklov) a realizáciou opatrení na upokojovanie dopravy.

Vrámci tejto etapy sa buduje cyklotrasa vedúca z Trnavskej ulice (koniec 1. etapy) popri plote bývalých hydinární, krížom cez štátnu cestu Senec – Trnava, smerom na Pác popri ceste č. 1285, cez celú miestnu časť Pác, až po kúpalisko Pác.

 


 

 

Názov projektu:              Cyklotrasy v obci Cífer – 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Kód projektu:                  NFP302010AWQ2

Dĺžka trvania:                 6 mesiacov

Začiatok realizácie:         04/2023

Ukončenie realizácie:      10/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2020-59

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:             230 565,31 EUR

Z toho výška dotácie:      219 037,04 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:              11 528,27 EUR

 

Popis projektu:  Projekt pozostáva z

1. vybudovania telesa zlúčenej cestičky pre peších a cyklistov v úseku ulice SNP od Záhradnej po Vendelínsku ulicu a po ľavej strane Vendelínskej ulice až po križovatku M.R.štefánika – Moyzesova – Sokolská – Bernolákova – Vendelínska.

Prehľad technických parametrov dopravného koridoru:
  • kategória komunikácie                           samostatná cyklistická cestička
  • návrhová rýchlosť                                   25 km/h
  • šírkové usporiadanie                               jazdné pruhy 2x 1,25m
  • šírka                                                        2,25m
  • šírka zeleného odvodňovacieho pásu     1,00m

 

2. vybudovania prvkov na upokojenia dopravy na križovatke M.R.štefánika – Moyzesova – Sokolská – Bernolákova – Vendelínska.

Navrhuje sa frézovanie hr.5cm exitujúceho povrchu pre vyrovnanie nerovností  následné položenie 5 cm novej asfaltovej vrstvy. Upokonie dopravy docielim usporiadaním zložitej križovatky vložením jedného smerovacieho a jedného ochranného ostrovčeka pre chodcov. Zároveň bol zvyšný dopravný tieň križovatky zvýraznený použitím betónovej zámkovej dlažby.

 


 

Názov projektu:              Cyklotrasy v obci Cífer – 5. etapa (Kaplnská, Pavetitšova)

Kód projektu:                  NFP302070BND9

Dĺžka trvania:                 9 mesiacov

Začiatok realizácie:         05/2023

Ukončenie realizácie:      12/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       IROP-PO7-SC72-2021-74

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy    (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:             371 749,37 EUR

Z toho výška dotácie:      353 161,90 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:              18 587,47 EUR

 

Popis projektu:  Projekt pozostáva z

1. vybudovania telesa zlúčenej cestičky pre peších a cyklistov v úseku ulíc Kaplnská až po odbočku do MČ Jarná, Štúra a Pavetitšta v celkovej dĺžke 1 249,972m.

Prehľad technických parametrov dopravného koridoru:
  • kategória komunikácie                           samostatná cyklistická cestička
  • návrhová rýchlosť                                   25 km/h
  • šírkové usporiadanie                               jazdné pruhy 2x 1,25m
  • šírka                                                        2,25m
  • šírka zeleného odvodňovacieho pásu     1,00m

 

2. vybudovanie prvkov na upokojenie dopravy pred vstupom do obce, pred mostom cez potok Gidra  – spomaľovací ostrovček.

Piata etapa cyklotrasy začína na Kaplnskej ulici pri odbočke na miestnu komunikáciu vedúcu do miestnej časti Jarná. Úsek vedúci už v obci po ľavej strane Kaplnskej ulice nadväzuje na 4. etapu cyklotrás na konci Kaplnskej a začiatku ulice SNP pri odbočke na Záhradnú ul. 
Stredná časť 5. etapy vedie po pravej strane ulice SNP (popred školu a dažďovú záhradu) a prechádza cez nám. A. Hlinku (po úprave existujúceho chodníka) na ulicu L. Pavetitša (pravá strana).
Úsek 5. etapy vedúci po ulici L. Pavetitša sa napája na trasu vybudovanú na ulici Potočnej, ktorá je cez park za kaštieľom prepojená s etapou č. 2 spájajúcou Cífer s miestnou časťou Pác.
Piata etapa cyklotrás tak vytvára prepojenie medzi už existujúcimi trasami v intraviláne obce  (etapy 1, 2 a Štadiónová) ako aj prepojenie medzi troma trasami, ktoré vychádzajú z intravilánu do extravilánu a prepájajú Cífer s okolitými sídlami (Kaplna a Jarná – trasa 5 na Kaplnskej, Pác a Slovenská Nová Ves – trasa 2, Jablonec – trasa Štadiónová a pripravovaná trasa 6).