Nové cykloprístrešky v obci Cífer

cyklopristresok Cifer
Dňom 1.12.2020 sú funkčné cykloprístrešky, ktoré obec vybudovala v roku 2020 a ktoré z veľkej časti financovala z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Prístrešky sú vybudované nasledovne: 1 ks v blízkosti železničnej stanice, 1 ks pri vstupe na futbalový štadión, 1 ks pri autobusovej zastávke v centre obce pri DK Cífer, 1 ks pri vstupe na kúpalisko Pác.

Parkovisko pre bicykle „bike and ride“ na železničnej stanici obsahuje uzamykateľný prístrešok s 20 miestami pre bicykle a 6 stojanmi na kolobežky, ako aj 5 exteriérovými stojanmi na bicykle. V budúcom roku pribudne ešte jeden prístrešok pre 16 bicyklov a 8 vonkajších stojanov. Parkovisko pri vstupe na futbalový štadión obsahuje 24 vnútorných miest na bicykle a 4 vonkajšie stojany. Prístrešok „bike and ride“ pri DK Cífer obsahuje 24 stojanov na bicykle a zároveň je pri ňom umiestnený servisný stojan a štyri vonkajšie kovové stojany na bicykle. Parkovisko pre bicykle pri kúpalisku Pác poníma 20 stojanov pre bicykle, 6 stojanov pre kolobežky a 5 vonkajších obojstranných stojanov na bicykle.

Zmyslom chránených prístreškov je okrem zvýšenia počtu parkovacích miest či poskytnutia ochrany pred poveternostnými podmienkami predovšetkým zvýšenie bezpečnosti. To znamená minimalizovanie možnosti krádeží či poškodzovania bicyklov, keďže vstup do prístrešku bude možný len na základe použitia personifikovaného čipu alebo prostredníctvom jednorazového vstupného kódu zaslaného správcovským systémom cez SMS. To znamená, že ak chce niekto začať používať prístrešok, môže tak urobiť buď získaním čipu, alebo zaregistrovaním sa v systéme spoločnosti Ecoprogress, ktorá prevádzkuje za poplatok systém evidencie používateľov.

Prvú možnosť – získanie čipu za poplatok vo výške 10 € na 2 roky, môže používateľ vybaviť na obecnom úrade v Cíferi počas stránkových hodín, a to od 1.12.2020. Na obecnom úrade sa užívateľ zaregistruje, podpíše zmluvu s obcou a za poplatok 10 € získa čip bez potreby opätovného prihlasovania sa alebo platby. Dôchodcovia a študenti majú možnosť uplatniť si zľavu 50% po predložení preukazu. Oprávnenými užívateľmi môžu byť obyvatelia obce s trvalým/prechodným pobytom v obci, prípadne obyvatelia iných obcí a miest pracujúci v obci Cífer, ktorí v deň registrácie dosiahnu vek minimálne 18 rokov. Oprávnený užívateľ môže čip poskytnúť aj osobe mladšej ako 18 rokov (napr. svojmu dieťaťu), no zodpovednosť za jeho používanie stále nesie oprávnený užívateľ. V prípade, že užívateľ čip stratí alebo znefunkční a bude chcieť od obce nový čip, tento mu bude vydaný znovu za poplatok 10 €. Užívateľ je za používanie čipu zodpovedný, preto by mal akúkoľvek stratu okamžite nahlásiť na obecnom úrade, ktorý čip znefunkční. Ak čip majiteľ znovu nájde, obecný úrad mu môže obnoviť jeho funkčnosť.

Druhá možnosť – spoplatnené používanie cez systém spoločnosti Ecoprogress, je popísaná na webovej stránke spoločnosti: cyklo.ecoprogress.eu. Rovnako postup nájdete popísaný priamo na jednotlivých prístreškoch.

Cykloprístrešky odporúčame používať hlavne majiteľom novších či drahších bicyklov. Zvýšená miera zabezpečenia spočíva:

  •  v chránenom vstupe, ktorý sa dá zneužiť jedine krádežou alebo chybou používateľov – ak prístrešok nezavrú po jeho použití. 
  • v kamerovom zázname zaregistrovanom kamerovými systémami umiestnenými priamo v prístreškoch, ktoré evidujú predovšetkým vstupný priestor
  • v evidencii odomknutí a uzamknutí (odomyká sa jednoduchým priložením čipu na čítačku, uzamyká sa dotiahnutím dverí do koncovej polohy) registrovanými užívateľmi. Systém eviduje každého jedného užívateľa, ktorý otvoril a zatvoril/nezatvoril dvere
  • exteriérovými kamerami, ktoré snímajú okolie prístrešku

Samozrejme, každý ochranný systém sa dá prelomiť, avšak tento systém je niekoľkonásobne lepšie zabezpečený ako doterajšie možnosti parkovania bicyklov a veríme, že aj vďaka zodpovednosti užívateľov sa pri používaní prístreškov nebudú objavovať ďalšie krádeže.

Vážení spoluobčania, používatelia bicyklov či cyklofanúšikovia, obec Cífer sa teší, že aj touto drobnou infraštruktúrou zlepší podmienky pre pohyb na bicykloch v obci a praje vám veľa bezpečne najazdených cyklokilometrov.

 


 

Názov projektu:               Parkovisko pre bicykle v areáli základnej školy, Cífer

Dĺžka trvania:                  2 mesiace

Začiatok realizácie:         007/2022

Ukončenie realizácie:      08/2022

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Názov výzvy:                   Výzva 2021 – Školy, Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov

Cieľ výzvy:                      Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Celkové náklady:            31 946,40 EUR

Z toho výška dotácie:     30 000,00 EUR  

Spoluúčasť obce:              1 946,40 EUR

 

Popis projektu:

Cíferská základná škola má dlhodobo problém s poddimenzovanou kapacitou parkovacích miest na bezpečné odloženie bicyklov. Pôvodné stojany navyše nespĺňanú súčasné normy.

Zriaďovateľ ZŠ sa preto rozhodol využiť výzvu Ministerstva dopravy a výstavby zameranú na cykloinfraštruktúru v areáloch škôl. S projektom sme uspeli a z dotácie sana jar 2023 vybudovali dva otvorené prístrešky pre bicykle vybavené novými stojanmi (každý s kapacitou 20 bicyklov) s možnosťou kamerového monitoringu (nie je súčasťou rozpočtu) a do podlubia školy sa osadili nové stojany pre ďalších 50 bicyklov.

Staré stojany sa tiež rozmiestnia v areáli školy pre prípad veľkého vyťaženia kapacít.